တီႈၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း
ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလ (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း) ဝတ်ႉဝေလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)
မၢႆၾူင်း = (+95) 095214770, (+95) 09765214770

ၸဝ်ႈၶူး ဝႃႇယႃမ (ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ) ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင်ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)
မၢႆၽူၼ်း = (+95) 09779596609

လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (ၶမ်းၶူင်း) ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
မၢႆၾူင်း = (+95) 095211437

လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (ၵမ်ႉၵေႃႇ) တိူၵ်ႈမၢႆ 6 ပွၵ်ႉၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
မၢႆၾူင်း = (+95) 081200498, (+95) 09458031487

လုင်းၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ ပႃႈဢႃးသီႇ ပွၵ်ႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
မၢႆၾူင်း = (+95) 095211795, (+95) 098360115

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ