ပိုၼ်းလွႆလူင်ပရႁိတ (တူၼ်ႈတီး)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Sunday, July 15, 2018

ပိုၼ်းလွႆလူင်ပရႁိတ (တူၼ်ႈတီး)

ပိုၼ်းလင်လွင်ႈပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉလွႆလူင်ပၺ်ႇၺႃႇပေႃးထိပရႁိတ
    မိူဝ်ႈပီ 2010 ၸဝ်ႈသြႃႇဢုတ်တမ ဝတ်ႉပၺ်ႇၺႃႇပေႃးထိ ပွၵ်ႉၽြႃးၶၢဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈမုင်ႈႁၼ် တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်းၼႃႈသေၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇသႃႇသၼႃႇႁႂ်ႇပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်တေႃႇပီယၢမ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ်လူႇပၼ် ၵႃႈတီႈၽူႈဢၼ်တေၵိုင်ႇဢၢပ်ႈႁပ်ႉထိူၵ်ႈလႆႈမၼ်းယူႇၼႆၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇမုင်ႈႁၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶူးမိူဝ်းတွင်ႈထၢမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ သေ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး 22/04/2014 ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸင်ႇဢွၼ်ဢဝ် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးၶဝ် ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၸူးသြႃႇၸဝ်ႈဢုတ်တမၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ယွၼ်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇဢဝ် တီႈလိၼ် ဝတ်ႉ လွႆလူင်ပၺ်ႇၺႃႇပေႃးထိပရႁိတ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။  ဝၢႆးသေသြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းလူႇ တၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ် တီႈလိၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၶူးလႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်တေႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပူင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းမေႃပရိယတ်ႈၽၢႆႇလေႃႇၵီႇ လႄႈ လေႃးၵုၵ်ႉတတြႃႇၽႃၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းလွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇပေႃးထိ ပရႁိတၼႆႉ လႆႈတေႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06/05/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈတေႇပိုတ်ႇ သွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးႁူင်းသွၼ်လိၵ်ႈဢွၼ်ႇၼိုင်ႈလင် လႄႈ ႁူင်းထမ်းၼိုင်ႈလင် ၵူၺ်းသေတႃႉ ၼႂ်းပီသွၼ်ႁဵၼ်း 2016-2017 ၼၼ်ႉမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်{68}ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈတေႇၸႃႉၽုၺ်ႇမၼ်းၵူၺ်း ပေႃးမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်ပေႃးလူၼ်ႉတီႈဝႆႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ မီးတီႈယူႇတီႈသဝ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေ ၵိူတ်ႇပၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးၵူႈပၢႆးပၢႆး ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၵမ်းၼမ် ၼမ်လႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ လႄႈ တင်းတၵႃႇၶဝ်ၸင်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇၽေၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း တူင်ႉၼိုင်ၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ် လႆႈႁၼ်ယူႇဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ