ယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ယိူင်းမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉလွႆလူင်ပရႁိတ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Sunday, July 15, 2018

ယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ယိူင်းမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉလွႆလူင်ပရႁိတ

ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉလွႆလူင်ပၺ်ႇၺႃႇပေႃးထိပရႁိတမီး  (7) ၶေႃႈ
 1. တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၺၢၼ်ႇၶိုတ်းလႆႈၸၼ်ႉ (သႃမၼေၵျေႃႇ) ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼမ်ၼမ်၊
 2. တႃႇပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈလႆႈပၺ်ႇၺႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း မိူၼ်ပိူၼ်ႈ
 3. တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၵမ်းၼမ်ၼမ်
 4. တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈမီးၽဝ ပၢၼ်ယူႇသဝ်းလီ
 5. တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းႁဝ်းၶဝ်မေႃႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းၽိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇ
 6. တႃႇၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း
 7. တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီ ဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတင်းလူင်

ယိူင်းမၢႆၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီမိူဝ်းၼႃႈ
 • ဢၢၼ်းႁႂ်ႈမီးၶူးဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးသွၼ်တႅတ်ႈတေႃးၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလႆႈ
 • ဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူးဢၼ်ဢွၵ်ႇတီးႁဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းလႆႈ
 • ဢၢၼ်းႁႂ်ႈမီး ၽူႈဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်းတီႈတႅမ်ႇသုတ်း 200 ၵေႃႉ
 • ဢၢၼ်းႁႂ်ႈမီး ၽူႈလႆႈၸုမ်ႈ (degree) တီႈတႅမ်ႇသုတ်း 50 ၵေႃႉNo comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ