Slide 1

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင်ပၺ်ၺႃႇၽေႃးထိ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 2

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင်ပၺ်ၺႃႇၽေႃးထိ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 3

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင်ပၺ်ၺႃႇၽေႃးထိ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 4

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင်ပၺ်ၺႃႇၽေႃးထိ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 5

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင်ပၺ်ၺႃႇၽေႃးထိ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 1 Image

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 3 Image

Slide 4 Image

Slide 4 Image

Slide 5 Image

Slide 5 Image

Service 1

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 2

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပိုၼ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပိုၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 3

ထမ်းတြႃး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈထမ်းတြႃး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 4

ပပ်ႉလိၵ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ပႆႇလႆႈၽိူမ်ႉၶေႃႈမုၼ်းသင်------

Joahna Smith

Joahna Smith

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

John Doe

John Doe

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

Robert Smith

Robert Smith

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

Joahna Doe

Joahna Doe

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်


ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ


Parallax Image

Parallax Image

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇဢေႃႈ

Blog Background Image

Blog Background Image

3 Blog Posts

တႃႇႁႂ်ႈၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ

Contact Background Image

Contact Background Image

ဢွင်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇဢေႃႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Wednesday, October 24, 2018

Saturday, September 8, 2018

Sunday, July 15, 2018

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ