ပိူင်ပဵၼ် လွႆလူင်ပရႁိတ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Sunday, July 15, 2018

ပိူင်ပဵၼ် လွႆလူင်ပရႁိတ

ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF မၼ်းတႂ်ႈၼႆႉ

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ